View Cart0 items / 0.00

Condicions de contractació

1- Normes generals

Per adquirir els productes que s’ofereixen en aquesta botiga s’han de complimentar uns camps amb les dades personals requerides i acceptar les condicions generals. Aquesta acceptació vol dir la conformitat expressa, plena i sense reserves amb la totalitat de les condicions generals exposades de la present versió publicada a la web de Vilabanús i que obligarà a ambdues parts.

Totes les transaccions es realitzaran mitjançant plataformes de pagament segur i amb total garantia de confidencialitat de les dades del Client. En qualsevol moment el Client tindrà el dret d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les seves dades dirigint-se a Vilabanús d’acord amb la política de privacitat de la present web.

2- Formalització de la comanda

Dintre la pàgina web, el Client podrà veure i escollir els productes disponibles amb indicació de les seves característiques i preu. En cas d’ofertes, aquestes seran degudament senyalades i, tindran una validesa equivalent a la seva disponibilitat en pantalla.

Un cop escollit el producte/s, com a primer pas, el Client haurà d’introduir les seves dades personals. Un cop fet això, i com a segon pas, el sistema emetrà una escrit indicant el producte/s i especificant el preu final. En aquest moment, es verificaran les dades subministrades, podent rectificar qualsevol dada relativa a la compra o cancel·lant-la totalment sense cap cost per al Client.

Un cop confirmades les dades per part del Client, es procedirà a la validació del pagament incloent els impostos juntament amb els ports corresponents. Un cop realitzat, convertirà la transacció en definitiva. A partir d’aquest moment, el Client rebrà un correu electrònic detallant les següents dades:

  • - Els detalls de la comanda.
  • - Informació sobre el dret del Client a desistir del contracte en el termini de 14 dies hàbils des de la recepció dels bens adquirits.
  • - La direcció i la forma de contacte amb Vilabanús en el cas d’existir reclamacions.
  • - Serveis postvenda i les garanties.

No podran fer-se noves comandes fins que el client no hagi efectuat el pagament en concepte de la comanda anterior.

3- Preus

Els preus especificats a la botiga virtual de Vilabanús s’indicaran en euros (€) i no inclouran l’Iva. En el mateix moment de fer la compra amb tots els productes sol·licitats s’afegirà l’Iva (10%) juntament amb els ports especificats depenent del lloc de destí.

4- Tipus de pagament

La compra dels productes Vilabanús es podrà efectuar mitjançant PayPal, amb la seva propia plataforma de pagament, o bé via Stripe, seguint els passos que s’han d’efectuar.

5- Empresa d’enviament i terminis d’entrega

Les entregues podrán efectuar-se de diferents maneres:

o   Mitjançant empresa de transport durant l’horari d’oficina normal. Respecte els terminis d’entrega s’efectuaran en un termini màxim de 7 dies laborables.

o   L’entrega té una destinació concreta, Barcelona o Tarragona capital.

o   La recollida en un punt de trobada: Vilabanús i el Client es posaran en contacte per agendar una trobada i fer l’entrega, previ pagament de la comanda.

Si un article no es troba en estoc, Vilabanús informarà al Client i aquest podrà escollir entre, dues possibilitats:

  • - L’abonament de la quantitat pagada en un termini, de com a màxim, 30 dies.
  • - Modificar la comanda sense cap cost extra per al Client sempre i quan el cost no sigui superior al fet en la comanda anterior.

6- Despeses d’entrega i recepció de la comanda

Les despeses d’enviament es quantificaran segons la destinació on s’hagi d’enviar la comanda.

En el moment de la recepció de la comanda, el client es compromet a signar el full de recepció presentada per la persona que fa l’entrega, en la que podrà incloure totes les observacions que cregui necessàries. Mitjançant la signatura, el Client reconeix haver rebut el número de paquets indicats al full d’entrega. Per tal de facilitar l’entrega dels productes, aconsellem que a l’adreça destinatària hi hagi algú per rebre el paquet en un ventall màxim d’hores possibles. En el cas que no s’hagi pogut efectuar l’entrega i havent insistit vàries vegades, els costos extraordinaris correran a càrrec del Client.

En el cas que el producte sigui defectuós o estigui trencat, el Client haurà de realitzar una reclamació per correu electrònic a vilabanus@vilabanus.cat. Vilabanús es compromet a abonar el preu pagat per el Client en el termini de 14 dies des de la devolució o a oferir un producte d’idèntica qualitat al Client sense cap cost per a ell.

En tot cas, des de la recepció dels béns adquirits a través de la compra, el Client tindrà dret a desistir de la compra per un termini de 14 dies des de la data d’entrega, tenint dret a ser abonada la totalitat de l’import efectivament pagat a la compra en un termini de trenta dies de l’exercici del dret de desistiment per part del Client. L’abonament del preu quedarà condicionat a tot allò que no hagi sigut trencat per el Client. Les despeses relatives a la devolució de la mercaderia seran a càrrec del Client.

Els pagaments de les compres que s’efectuïn fora de la Península Ibèrica estaran subjectes a un sobrecost adequat al país d’origen.